Aktuelle lovparagrafer

Straffeloven

Hva sier loven om hva som er straffbart?

Ønsker du å lese mer om straffebudene, og det som er straffbart finner du straffeloven her:

Under gir vi deg oversikten over de mest aktuelle straffebud.

Reglene om fornærmedes rettigheter og ordningen om bistandsadvokat finner du først og fremst i straffeprosessloven. Straffeprosessloven finner du her. Straffeprosessloven inneholder regler om besøksforbud, rettigheter under etterforskningen og i den rettslige behandlingen.

Det er straffeprosessloven § 107 a som angir retten til oppnevnt bistandsadvokat. Rett til advokatbistand vil også kunne følge av Lov om fri rettshjelp, som du finner her.

 

Straffeloven § 168. Brudd på oppholds- og kontaktforbud (besøksforbud)

Straffeloven § 253. Tvangsekteskap

Straffeloven § 257. Menneskehandel

Straffeloven § 282. Mishandling i nære relasjoner

Straffeloven § 284. Kjønnslemlestelse

Straffeloven § 291 Voldtekt

Straffeloven § 292 Voldtekt til samleie

Straffeloven § 295. Misbruk av overmaktsforhold og lignende

Straffeloven § 299. Voldtekt av barn under 14 år

Straffeloven § 302. Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år

Straffeloven § 304. Seksuell handling med barn under 16 år

Straffeloven § 312. Incest

Straffeloven § 314. Seksuell omgang mellom andre nærstående

 

Er forholdet foreldet?

Det er ikke uvanlig at det går mange år før en som er utsatt for overgrep forteller om dette. Noen ganger skjer ikke dette før offeret har blitt 18 år. Er det da for sent å anmelde?

Det er aldri for sent å anmelde et forhold. Men straffeloven har foreldelsesregler som bestemmer hvor lenge etter man kan straffes for å ha begått en straffbarhandling. Det kan være vanskelig for en som ikke kjenner reglene å vite når et forhold er foreldet (ikke lenger er straffbart).

Det er også slik at noen forhold ikke foreldes. Dette gjelder for eksempel ved drap, voldtekt, og seksuell omgang med barn. Straffansvar for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og terrorhandlinger foreldes heller ikke dersom handlingene kan straffes med fengsel i 15 år eller mer. Straffansvaret for fullbyrdede overtredelser av §§ 275, 291, 299 og 302 foreldes ikke. Straffansvaret for overtredelser av § 355 første handlingsalternativ foreldes heller ikke såfremt noen omkommer på grunn av lovbruddet.

Straffeloven har flere regler om foreldelse. Den alminnelige regelen om foreldelse står i straffeloven § 86:

Fristen for foreldelse av straffansvar er

  1. a) 2 år når den høyeste lovbestemte straffen er bot eller fengsel inntil 1 år,
  2. b) 5 år når den høyeste lovbestemte straffen er fengsel inntil 3 år,
  3. c) 10 år når den høyeste lovbestemte straffen er fengsel inntil 10 år,
  4. d) 15 år når den høyeste lovbestemte straffen er fengsel inntil 15 år,
  5. e) 25 år når den høyeste lovbestemte straffen er fengsel inntil 21 år.

Ved beregningen av fristen er det uten betydning at en annen straff kan idømmes ved siden av bot eller fengselsstraff.

Har noen i samme handling begått flere lovbrudd som etter første ledd skulle foreldes til forskjellig tid, gjelder den lengste fristen for alle lovbruddene.

Fra når gjelder foreldelsesfristen?

Utgangspunktet for foreldelsesfristen, følger av straffeloven § 87.

Hovedregelen er at fristen for foreldelse av straffansvar regnes fra den dag det straffbare forholdet opphørte. Ved overtredelse av §§ 253 (tvangsekteskap), 257(menneskehandel) , 282 (familiemishandling), 284 (kjønnslemlestelse), 299 (voldtekt av barn) og 302(seksuell omgang med barn) regnes imidlertid fristen først fra den dag den fornærmede fyller 18 år.