Barnevern

Den første kontakten med barneverntjenesten skjer som regel etter at det er innkommet en bekymringsmelding. I de fleste saker kommer bekymringsmeldingen inn fra skole, barnehage, helsevesen, familie, arbeidsgivere, naboer eller andre offentlige instanser. Bekymringsmelding sendes også fra politiet der det er mistanke om familievold/konflikter i hjemmet.

Når barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding, igangsettes en undersøkelsessak etter barnevernloven § 4-3. Barneverntjenesten vil, for det tilfellet det er rimelig grunn til å anta at det foreligger kritikkverdige forhold, såkalt grunnlag for inngrep fra barneverntjenestens side, gå i gang med å undersøke forholdene snarest. En undersøkelsessak etter barnevernloven § 4-3 kan verken foreldrene eller den barnet bor hos motsette seg.

I saker hvor det er familievold er det viktig at kvinnen/mannen i hjemmet som utsettes for vold eller annen kritikkverdig oppførsel fra den andre, reflekterer hva hjemmesituasjon gjør med barna. Det er viktig å skjerme barna fra vold og konflikter. Ofte opplever man at barneverntjenesten griper inn og fjerner barna fra hjemmet for å skåne barna for både fysisk og psykisk skade.