Hvordan kan du hjelpe?

Lærer/Barnehageansatt

Ansatte i skoler og barnehager kan være de første som oppdager eller fatter mistanke om vold eller overgrep. Mange er imidlertid usikre på når de skal melde, og hva som egentlig er tegn på vold, overgrep eller annen omsorgssvikt. Kunnskap om vold og overgrep kan utløse en plikt til å melde.

Helsepersonell/Behandler

Vold i hjemmet har stor innvirkning på barns oppvekstsvilkår, fysiske og psykiske helse. Les mer om barnevernets rolle i slike saker her.

Hvordan kan du som helsepersonell hjelpe ved mistanke om vold eller overgrep?
Og hvordan skal du gjøre det når personen ikke ønsker hjelp?

Det er viktig å vite at dersom du som behandler eller helsepersonell oppdager at en av dine pasienter er utsatt for vold eller overgrep, eller selv utøver vold og overgrep kan du få en plikt til å melde i fra. Dette gjelder uavhengig av pasientens ønsker og taushetsplikt. Avvergingsplikten følger direkte av lovteksten. Les mer her

Avvergingsplikten trumfer enhver taushetsplikt

Plikten til å melde må sees opp mot den lovpålagte taushetsplikt, og at disse kvinner/menn skal kunne oppsøke helsevesenet uten redsel for at taushetsbelagt informasjon gis uten deres ønske og vilje. Hvis ikke vil risikoen for at de ikke benytter helsevesenet, øke.

Avvergingsplikten knytter seg til det tidspunktet hvor den straffbare handlingen fortsatt kan avverges. Dette innebærer at det ikke foreligger en anmeldelsesplikt hvor den straffbare handlingen er begått og følgene er inntrådt. Det bemerkes her at avvergingsplikten er til stede hvis for eksempel offeret lever i en trusselsituasjon etter en direkte voldsutøvelse. Avvergingsplikten vil her gjelde den helhetlige situasjonen offeret lever i, og ikke bare konkrete situasjoner med direkte voldsutøvelse. Det må her stilles spørsmål om det fremstår som mest sannsynlig at offeret er utsatt for overgrep, eller mest sannsynlig vil bli utsatt for nye overgrep, som dermed utløser avvergingsplikten.

Nabo/Kollega/Venn

Hva kan du gjøre hvis du kjenner en som blir utsatt for vold eller overgrep? Det å ikke ha kunnskap om hva man kan gjøre og når, gjør at mange unnlater å hjelpe de som er utsatt for vold og overgrep. Les mer om hvordan du kan hjelpe her