Vold

Det finnes ulike former for vold. Vold kan være fysiske krenkelser, som slag, spark og seksuelle overgrep, eller psykisk vold i form av verbale krenkelser, kontroll, ødeleggelser og trusler. Vold utføres på forskjellige måter, men handler om maktutøvelse.

Fysisk vold

Eksempler på fysisk vold er slag, spark, dytting, lugging, klyping, kvelertak, holding m.m. All fysisk vold er også psykisk vold. Barn som er vitne til fysisk vold utsettes således for psykisk vold.

Psykisk vold, trusler og kontroll

Psykisk vold kan utøves på forskjellige måter. Eksempler på psykisk vold er trusler og verbal trakassering, men også blikk eller bruk av stemme kan brukes for å kontrollere eller skremme. Trusler kan være både rettet mot hva som kommer til å skje hvis personen ikke gjør som maktutøver ønsker eller trusler som også rammer maktutøver selv; for eksempel «hvis du forlater meg nå, tar jeg livet mitt.

Krenkelsene skjer ofte ved nedsettende karakteristikker som: «du er ikke verdt noe», «hore»,  eller andre skjellsord. Kontrollering av telefon og sosiale medier, sporing av bil med GPS eller viderekobling av samtaler er ikke uvanlige eksempler på utøvelse av kontroll. Det er ofte et sentralt poeng for voldsutøver å kontrollere hvem fornærmede er sammen med og når.

Seksuell vold

Mange av de som er utsatt for fysisk og psykisk vold har også opplevd seksuell vold.  Seksuell vold er en velkjent form for maktutøvelse, som også kan skje i et forhold. Dette kan både handle om å bli utsatt for voldtekt, eller å tvinges til å seksuell omgang som man ikke ønsker. Les mer om vold i nære relasjoner her.

Digital vold/Nettovergrep

Digital vold og nettovergrep er et økende problem i dagens høy-digitale samfunn og omfatter trusler og trakassering via meldinger, samt overvåking og kontroll via mobiltelefon og/eller sosiale medier. Dersom du er utsatt for denne type vold, finnes det en rekke tiltak man selv kan iverksette. Les mer om dette her.

 

Materiell vold

Materiell vold er vold som går ut over ting eller gjenstander, gjerne i forbindelse med en krangel. Materiell vold utøves for å skape en frykt for hva som kan skje, eller for ramme personen for eksempel ved å kaste ting, slå i veggen, ødelegge ting som er av stor betydning for personen.

Finansiell vold

Finansiell vold kjennetegnes ved at maktutøver tar kontroll over økonomien. Det kan være ved å nekte å forsørge en ektefelle, og nekte en person å ta inntektsgivende arbeid eller frata personen inntekten, eller «umyndiggjøre» denne ved å overta alt ansvar for regninger og bankkort. Målet med finansiell vold er ofte å skape en avhengighet.

Latent vold

Latent vold er et begrep som brukes for perioder der vold ikke utøves direkte, men hvor man opplever en redsel for hva som kan skje/ vil skje/. I slike perioder opplever man å være i konstant alarmberedskap. Latent vold brukes ofte i forbindelse med vold i nære relasjoner.