Voldsoffererstatning

Den som har vært utsatt for vold, det være seg ren vold, voldtekt, ran, trusler mv. vil i de fleste tilfelle kunne ha krav på voldsoffererstatning. Dette vil være en erstatning som eventuelt ikke vil dekkes av noen forsikring eller av andre offentlige støtteordninger.

Det vil primært være den eller de gjerningspersoner som står bak den aktuelle handling som er erstatningspliktige (skadevolder betaler). Men i flertallet av tilfellene, hvor gjerningspersonen er kjent,  vil den eller de ikke ha en økonomi til å betale noe form for erstatning. Hvor gjerningsmannen er ukjent, så sier det seg selv at det vil være vanskelig å kreve noen for erstatning. Hvor handlingen er skjedd i nære relasjoner, slektskap osv, så vil dette være en ekstra belastning. Å fremsette et erstatningskrav eksempelvis overfor barn eller foresatte vil være ekstra belastende i tillegg til at selve handlingen er det.

I saker som er omtalt over vil man derfor kunne søke erstatning direkte fra Kontoret for voldsoffererstatning.  Se http://www.voldsoffererstatning.no/.

 De utgifter du vil ha i slike saker vil i de aller fleste tilfeller være dekket gjennom offentlige rettshjelpsordninger.

Vilkår for rette til voldsoffererstatning

 Retten til voldsoffererstatning er først og fremt at man er blitt utsatt for en handling som krenker «livet, helsen eller friheten». Dette omfatter alt fra seksualforbrytelser og annen vold til rene psykiske trusler av noen grovere karakter. I denne sammenheng er det viktig å være klar over at psykisk skade likestilles med fysisk skade.

Siste men ikke minst kreves det at forholdet politianmeldes. Hva som skjer i den videre saksgang er uten betydning. Med andre ord vil du kunne få erstatning selv om saken henlegges.

Hva kan erstattes

Erstatningen skal dekke ditt fulle økonomiske tap som følge av handlingen. Dette kan være alt fra tapte inntekter til ødelagte klær under forutsetning av at disse postene ikke blir dekket av forsikring eller andre offentlig ordninger (NAV).

Utover dette kan det både bli snakk om menerstatning og oppreisning. Dette er gruppe av erstatning av mer eller mindre ikke økonomisk karakter.

I tillegg kan det bli snakk om både menerstatning og oppreisning.

Menerstatning er en erstatning som skyldes tapt livsutfoldelse dersom den fysiske og psykiske skaden er av en viss størrelse og omfang. Kravet er at det er en varig og omfattende fysisk/ psykisk skade. Som følge av dette vil kontoret for voldsoffererstatning kreve at det foreligger en spesialisterklæring fra lege/ psykiatere/ psykolog hvor det fremgår skadeomfanget (ofte angitt i prosent) og om skaden anses varig. Men varig så menes det her en skade som antas å ville vedvare i en periode fra 5 år og oppover. Disse sakene er meget juridisk omfattende og kompliserte.

Oppreisning er en erstatning for den krenkelsen man er blitt utsatt for og ofte betegnet som   «tort og svie-erstatning». Dette er ikke ment å kompensere for noe økonomisk tap. Slik erstatning utformes ofte skjønnsmessig av kontoret for voldsoffererstatning. Gjennom en relativ lang praksis fra kontoret og retten er erstatningstørrelsen finnes det en rekke føringer på hva erstatning i de enkelte tilfellen kan bli. I den forbindelse er det derfor meget viktig at din søknad er velbegrunnet hvor riktige momenter er vektlagt riktig. Momenter av betydning vil være handlingens grovhet og skadens omfang. Erstatningsspennet variere alt mellom 10 000 og 200 000 alt etter sakens alvorlighetsgrad. I voldtektssaker har domstolene lagt seg på rundt 150 000 uten at dette er det øvre tak.

Merutgifter.

Har man først rett til voldsoffererstatning, så vil man også ha krav på å få dekket / erstatning for de merutgifter som handlingen påfører deg. Dette kan være utgifter til lege/ psykolog mv som ikke naturlig faller inn under de øvrige erstatningspostene nevnt over. Siden disse utgiften ikke nødvendigvis dekkes av ovennevnte erstatningsposter vil kravene til dokumentasjon for disse utgiftene være strenger.